Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 02/2023 – Đợt 1

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 02/2023 – Đợt 1 như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

TRUG23

Cao su RSS3 02/2023

21/02/2023

Trước 15:00 ngày 03/02/2023

2

QPG23

Dầu ít lưu huỳnh 02/2023

08/02/2023

Trước 21:00 ngày 06/02/2023

3

QWH23

Đường trắng 03/2023

13/02/2023

Trước 21:00 ngày 09/02/2023

4

ZFTH23

Cao su TSR20 03/2023

28/02/2023

Trước 15:00 ngày 10/02/2023

5

FEFG23

Quặng sắt 02/2023

28/02/2023

Trước 21:00 ngày 10/02/2023

6

NQMH23

Dầu WTI mini 03/2023

15/02/2023

Trước 21:00 ngày 13/02/2023

7

MCLEH23

Dầu WTI micro 03/2023

15/02/2023

Trước 21:00 ngày 13/02/2023

8

KCEH23

Cà phê Arabica 03/2023

17/02/2023

Trước 21:00 ngày 16/02/2023

9

CLEH23

Dầu WTI 03/2023

17/02/2023

Trước 21:00 ngày 16/02/2023

10

NQGH23

Khí tự nhiên mini 03/2023

21/02/2023

Trước 21:00 ngày 17/02/2023

11

CTEH23

Bông sợi 03/2023

22/02/2023

Trước 21:00 ngày 17/02/2023

12

CCEH23

Ca cao 03/2023

22/02/2023

Trước 21:00 ngày 17/02/2023

13

NGEH23

Khí tự nhiên 03/2023

22/02/2023

Trước 21:00 ngày 20/02/2023

  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

TRUG23

Cao su RSS3 02/2023

21/02/2023

Trước 15:00 ngày 03/02/2023

2

QPG23

Dầu ít lưu huỳnh 02/2023

10/02/2023

Trước 21:00 ngày 08/02/2023

3

QWH23

Đường trắng 03/2023

13/02/2023

Trước 21:00 ngày 09/02/2023

4

ZFTH23

Cao su TSR20 03/2023

28/02/2023

Trước 15:00 ngày 10/02/2023

5

FEFG23

Quặng sắt 02/2023

28/02/2023

Trước 21:00 ngày 10/02/2023

6

MPOG23

Dầu cọ thô 02/2023

15/02/2023

Trước 15:00 ngày 13/02/2023

7

NQMH23

Dầu WTI mini 03/2023

17/02/2023

Trước 21:00 ngày 15/02/2023

8

MCLEH23

Dầu WTI micro 03/2023

17/02/2023

Trước 21:00 ngày 15/02/2023

9

CLEH23

Dầu WTI 03/2023

21/02/2023

Trước 21:00 ngày 17/02/2023

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 997/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978