Lịch đáo hạn

Thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam


Xăng pha chế

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Xăng pha chế 01/2023 RBEF23 NYMEX 28/12/2022 30/12/2022
Xăng pha chế 02/2023 RBEG23 NYMEX 27/01/2023 31/01/2023
Xăng pha chế 03/2023 RBEH23 NYMEX 24/02/2023 28/02/2023
Xăng pha chế 04/2023 RBEJ23 NYMEX 29/03/2023 31/03/2023
Xăng pha chế 05/2023 RBEK23 NYMEX 26/04/2023 28/04/2023
Xăng pha chế 06/2023 RBEM23 NYMEX 29/05/2023 31/05/2023
Xăng pha chế 07/2023 RBEN23 NYMEX 28/06/2023 30/06/2023
Xăng pha chế 08/2023 RBEQ23 NYMEX 27/07/2023 31/07/2023
Xăng pha chế 09/2023 RBEU23 NYMEX 29/08/2023 31/08/2023
Xăng pha chế 10/2023 RBEV23 NYMEX 27/09/2023 29/09/2023
Xăng pha chế 11/2023 RBEX23 NYMEX 27/10/2023 31/10/2023
Xăng pha chế 12/2023 RBEZ23 NYMEX 28/11/2023 30/11/2023


Dầu ít lưu huỳnh

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu ít lưu huỳnh 01/2023 QPF23 ICE EU 10/01/2023 12/01/2023
Dầu ít lưu huỳnh 02/2023 QPG23 ICE EU 08/02/2023 10/02/2023
Dầu ít lưu huỳnh 03/2023 QPH23 ICE EU 08/03/2023 10/03/2023
Dầu ít lưu huỳnh 04/2023 QPJ23 ICE EU 10/04/2023 12/04/2023
Dầu ít lưu huỳnh 05/2023 QPK23 ICE EU 09/05/2023 11/05/2023
Dầu ít lưu huỳnh 06/2023 QPM23 ICE EU 08/06/2023 12/06/2023
Dầu ít lưu huỳnh 07/2023 QPN23 ICE EU 10/07/2023 12/07/2023
Dầu ít lưu huỳnh 08/2023 QPQ23 ICE EU 08/08/2023 10/08/2023
Dầu ít lưu huỳnh 09/2023 QPU23 ICE EU 08/09/2023 12/09/2023
Dầu ít lưu huỳnh 10/2023 QPV23 ICE EU 10/10/2023 12/10/2023
Dầu ít lưu huỳnh 11/2023 QPX23 ICE EU 08/11/2023 10/11/2023
Dầu ít lưu huỳnh 12/2023 QPZ23 ICE EU


Khí tự nhiên

Hợp đồng  Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Khí tự nhiên 01/2023 NGEF23 NYMEX 26/12/2022 28/12/2022
Khí tự nhiên 02/2023 NGEG23 NYMEX 25/01/2023 27/02/2023
Khí tự nhiên 03/2023 NGEH23 NYMEX 22/02/2023 24/02/2023
Khí tự nhiên 04/2023 NGEJ23 NYMEX 29/03/2023 30/03/2023
Khí tự nhiên 05/2023 NGEK23 NYMEX 24/04/2023 26/04/2023
Khí tự nhiên 06/2023 NGEM23 NYMEX 25/05/2023 29/05/2023
Khí tự nhiên 07/2023 NGEN23 NYMEX 26/06/2023 28/06/2023
Khí tự nhiên 08/2023 NGEQ23 NYMEX 25/07/2023 27/07/2023
Khí tự nhiên 09/2023 NGEU23 NYMEX 25/08/2023 29/08/2023
Khí tự nhiên 10/2023 NGEV23 NYMEX 25/09/2023 27/09/2023
Khí tự nhiên 11/2023 NGEX23 NYMEX 25/10/2023 27/10/2023
Khí tự nhiên 12/2023 NGEZ23 NYMEX 24/11/2023 28/11/2023


Khí tự nhiên mini

Hợp đồng  Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Khí tự nhiên mini 01/2023 NQGF23 NYMEX 23/12/2022 27/12/2023
Khí tự nhiên mini 02/2023 NQGG23 NYMEX 24/01/2023 26/01/2023
Khí tự nhiên mini 03/2023 NQGH23 NYMEX 21/02/2023 23/02/2023
Khí tự nhiên mini 04/2023 NQGJ23 NYMEX 24/03/2023 28/03/2023
Khí tự nhiên mini 05/2023 NQGK23 NYMEX 21/04/2023 25/04/2023
Khí tự nhiên mini 06/2023 NQGM23 NYMEX 24/05/2023 26/05/2023
Khí tự nhiên mini 07/2023 NQGN23 NYMEX 23/06/2023 27/06/2023
Khí tự nhiên mini 08/2023 NQGQ23 NYMEX 24/07/2023 26/07/2023
Khí tự nhiên mini 09/2023 NQGU23 NYMEX 24/08/2023 28/08/2023
Khí tự nhiên mini 10/2023 NQGV23 NYMEX 22/09/2023 26/09/2023
Khí tự nhiên mini 11/2023 NQGX23 NYMEX 24/10/2023 26/10/2023
Khí tự nhiên mini 12/2023 NQGZ23 NYMEX 23/11/2023 27/11/2023


Dầu Brent

Hợp đồng   Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu Brent 01/2023 QOF23  ICE EU 28/11/2022 30/11/2022
Dầu Brent 02/2023 QOG23  ICE EU 27/12/2022 29/12/2022
Dầu Brent 03/2023 QOH23  ICE EU 27/01/2023 31/01/2023
Dầu Brent 04/2023 QOJ23  ICE EU 24/02/2023 28/02/2023
Dầu Brent 05/2023 QOK23  ICE EU 29/03/2023 31/03/2023
Dầu Brent 06/2023 QOM23  ICE EU 26/04/2023 28/04/2023
Dầu Brent 07/2023 QON23  ICE EU 29/05/2023 31/05/2023
Dầu Brent 08/2023 QOQ23  ICE EU 28/06/2023 30/06/2023
Dầu Brent 09/2023 QOU23  ICE EU 27/07/2023 31/07/02023
Dầu Brent 10/2023 QOV23  ICE EU 29/08/2023 31/08/2023
Dầu Brent 11/2023 QOX23  ICE EU 27/09/2023 29/09/2023
Dầu Brent 12/2023 QOZ23  ICE EU 27/10/2023 31/10/2023


Dầu Brent Mini

Hợp đồng  Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu Brent mini 02/2023 BMG23  ICE EU 27/12/2022 29/12/2022
Dầu Brent mini 03/2023 BMH23  ICE EU 27/01/2023 31/01/2023
Dầu Brent mini 04/2023 BMJ23  ICE EU 24/02/2023 28/02/2023
Dầu Brent mini 05/2023 BMK23  ICE EU 29/03/2023 31/03/2023
Dầu Brent mini 06/2023 BMM23  ICE EU 26/04/2023 28/04/2023
Dầu Brent mini 07/2023 BMN23  ICE EU 29/05/2023 31/05/2023
Dầu Brent mini 08/2023 BMQ23  ICE EU 28/06/2023 20/06/2023
Dầu Brent mini 09/2023 BMU23  ICE EU 27/07/2023 31/07/2023
Dầu Brent mini 10/2023 BMV23  ICE EU 29/08/2023 31/08/2023
Dầu Brent mini 11/2023 BMX23  ICE EU 27/09/2023 29/09/2023
Dầu Brent mini 12/2023 BMZ23  ICE EU 27/20/2023 31/10/2023

Dầu WTI mini

Hợp đồng  Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu WTI Mini 02/2023 NQMG23 NYMEX 17/01/2023 19/01/2023
Dầu WTI Mini 03/2023 NQMH23 NYMEX 16/02/2023 20/02/2023
Dầu WTI Mini 04/2023 NQMJ23 NYMEX 16/03/2023 20/03/2023
Dầu WTI Mini 05/2023 NQMK23 NYMEX 17/04/2023 19/04/2023
Dầu WTI Mini 06/2023 NQMM23 NYMEX 17/05/2023 19/05/2023
Dầu WTI Mini 07/2023 NQMN23 NYMEX 15/06/2023 19/06/2023
Dầu WTI Mini 08/2023 NQMQ23 NYMEX 17/07/2023 19/07/2023
07/2023Dầu WTI Mini 09/2023 NQMU23 NYMEX 17/08/2023 21/08/2023
Dầu WTI Mini 10/2023 NQMV23 NYMEX 15/09/2023 19/09/2023
Dầu WTI Mini 11/2023 NQMX23 NYMEX 17/10/2023 19/10/2023
Dầu WTI Mini 12/2023 NQMZ23 NYMEX 16/11/2023 20/11/2023


Dầu WTI micro

Hợp đồng  Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu WTI micro 02/2023 MCLEG23 NYMEX 17/01/2023 19/01/2023
Dầu WTI micro 03/2023 MCLEH23 NYMEX 16/02/2023 20/02/2023
Dầu WTI micro 04/2023 MCLEJ23 NYMEX 16/03/2023 20/03/2023
Dầu WTI micro 05/2023 MCLEK23 NYMEX 17/04/2023 19/04/2023
Dầu WTI micro 06/2023 MCLEM23 NYMEX 17/05/2023 19/05/2023
Dầu WTI micro 07/2023 MCLEN23 NYMEX 22/06/2023 19/06/2023
Dầu WTI micro 08/2023 MCLEQ23 NYMEX 17/07/2023 19/07/2023
Dầu WTI micro 09/2023 MCLEU23 NYMEX 17/08/2023 21/08/2023
Dầu WTI micro 10/2023 MCLEV23 NYMEX 15/09/2023 19/09/2023
Dầu WTI micro 11/2023 MCLEX23 NYMEX 17/10/2023 19/10/2023
Dầu WTI micro 12/2023 MCLEZ23 NYMEX 16/11/2023 20/11/2023


Dầu WTI

Hợp đồng  Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu WTI 2/23 CLEG23 NYMEX 18/01/2023 20/01/2023
Dầu WTI 3/23 CLEH23 NYMEX 17/02/2023 21/02/2023
Dầu WTI 4/23 CLEJ23 NYMEX 17/03/2023 21/03/2023
Dầu WTI 5/23 CLEK23 NYMEX 24/04/2023 20/04/2023
Dầu WTI 6/23 CLEM23 NYMEX 18/05/2023 22/05/2023
Dầu WTI 7/23 CLEN23 NYMEX 16/06/2023 20/06/2023
Dầu WTI 8/23 CLEQ23 NYMEX 18/07/2023 20/07/2023
Dầu WTI 9/23 CLEU23 NYMEX 18/08/2023 22/08/2023
Dầu WTI 10/23 CLEV23 NYMEX 18/09/2023 20/09/2023
Dầu WTI 11/23 CLEX23 NYMEX 18/10/2023 20/10/2023
Dầu WTI 12/23 CLEZ23 NYMEX 17/11/2023 21/11/2023

Bông sợi

Hợp đồng  Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Bông sợi 3/23 CTEH23  ICE US 22/02/2023 09/03/2023
Bông sợi 5/23 CTEK23  ICE US 24/04/2023 09/05/2023
Bông sợi 7/23 CTEN23  ICE US 26/06/2023 07/07/2023
Bông sợi 10/23 CTEV23  ICE US 25/09/2023 09/10/2023
Bông sợi 12/23 CTEZ23  ICE US 24/11/2023 07/12/2023

Cà phê Arabica

Hợp đồng  Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Cà phê Arabica 3/23 KCEH23 ICE US 17/02/2023 21/03/2023
Cà phê Arabica 5/23 KCEK23 ICE US 20/04/2023 19/05/2023
Cà phê Arabica 7/23 KCEN23 ICE US 22/06/2023 19/07/2023
Cà phê Arabica 9/23 KCEU23 ICE US 23/08/2023 20/19/2023
Cà phê Arabica 12/23 KCEZ23 ICE US 21/11/2023 19/12/2023

Đường

Hợp đồng   Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông  Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đường 11 10/23 SBEV23 ICE US 28/02/2023 28/02/2023
Đường 11 3/23 SBEH23 ICE US 01/05/2023 28/04/2023
Đường 11 5/23 SBEK23 ICE US 03/07/2023 30/06/2023
Đường 11 7/23 SBEN23 ICE US 02/10/2023 29/09/2023
Đường trắng 10/23 QWV23 ICE US 15/09/2023 18/09/2023
Đường trắng 12/23 QWZ23 ICE US 15/11/2023 15/11/2023
Đường trắng 3/23 QWH23 ICE US 13/02/2023 14/20/2023
Đường trắng 5/23 QWK23 ICE US 14/04/2023 14/04/2023
Đường trắng 8/23 QWQ23 ICE US 14/07/2023  17/07/2023

Cà phê Robusta

 

Hợp đồng  Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Cà phê Robusta 1/23 LRCF23 ICE US 23/12/2022 25/01/2023
Cà phê Robusta 3/23 LRCH23 ICE US 23/02/2023 27/03/2023
Cà phê Robusta 5/23 LRCK23 ICE US 25/04/2023 25/05/2023
Cà phê Robusta 7/23 LRCN23 ICE US 27/06/2023 25/07/2023
Cà phê Robusta 9/23 LRCU23 ICE US 25/08/2023 25/09/2023
Cà phê Robusta 11/23 LRCX23 ICE US 26/10/2023 24/01/2023


Cao su RSS3

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Cao su RSS3 1/23 TRUF23  OSE 25/01/2023 25/01/2023
Cao su RSS3 2/23 TRUG23  OSE 22/02/2023 22/02/2023
Cao su RSS3 3/23 TRUH23  OSE 27/03/2023 27/03/2023
Cao su RSS3 4/23 TRUJ23  OSE 24/04/2023 24/04/2023
Cao su RSS3 5/23 TRUK23  OSE 25/05/2023 25/05/2023
Cao su RSS3 6/23 TRUM23  OSE 26/06/2023 26/06/2023
Cao su RSS3 7/23 TRUN23  OSE 25/07/2023 25/07/2023
Cao su RSS3 8/23 TRUQ23  OSE 25/08/2023 25/08/2023
Cao su RSS3 9/23 TRUU23  OSE 25/09/2023 25/09/2023
Cao su RSS3 10/23 TRUV23  OSE 25/10/2023 25/10/2023
Cao su RSS3 11/23 TRUX23  OSE 24/11/2023 24/11/2023
Cao su RSS3 12/23 TRUZ23  OSE


Cao su TSR20

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Cao su TSR20 1/23 ZFTF23 SGX 30/12/2022 30/12/2023
Cao su TSR20 2/23 ZFTG23 SGX 31/01/2023 31/01/2023
Cao su TSR20 3/23 ZFTH23 SGX 28/02/2023 28/02/2023
Cao su TSR20 4/23 ZFTJ23 SGX 31/03/2023 31/03/2023
Cao su TSR20 5/23 ZFTK23 SGX 28/04/2023 28/04/2023
Cao su TSR20 6/23 ZFTM23 SGX 31/05/2023 31/05/2023
Cao su TSR20 7/23 ZFTN23 SGX 30/06/2023 30/06/2023
Cao su TSR20 8/23 ZFTQ23 SGX 31/07/2023 31/07/2023
Cao su TSR20 9/23 ZFTU23 SGX 31/08/2023 31/08/2023
Cao su TSR20 10/23 ZFTV23 SGX 29/09/2023 28/09/2023
Cao su TSR20 11/23 ZFTX23 SGX 31/10/2023 31/10/2023
Cao su TSR20 12/23 ZFTZ23 SGX 30/11/2023 30/11/2023


Cacao

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Ca cao 3/23 CCEH23 ICE US 22/02/2023 16/03/2023
Ca cao 5/23 CCEK23 ICE US 24/04/2023 15/05/2023
Ca cao 7/23 CCEN23 ICE US 26/06/2023 17/04/2023
Ca cao 9/23 CCEU23 ICE US 25/08/2023 14/09/2023
Ca cao 12/23 CCEZ23 ICE US 24/11/2023 13/12/2023


Đồng

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông  Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đồng 1/23 CPEF23 COMEX 30/12/2022 27/01/2023
Đồng 2/23 CPEG23 COMEX 31/01/2023 24/02/2023
Đồng 3/23 CPEH23 COMEX 28/02/2023 29/03/2023
Đồng 4/23 CPEJ23 COMEX 31/05/2023 27/04/2023
Đồng 5/23 CPEK23 COMEX 28/04/2023 29/05/2023
Đồng 6/23 CPEM23 COMEX 31/05/2023 28/06/2023
Đồng 7/23 CPEN23 COMEX 30/06/2023 27/07/2023
Đồng 8/23 CPEQ23 COMEX 31/07/2023 29/08/2023
Đồng 9/23 CPEU23 COMEX 31/08/2023 27/09/2023
Đồng 10/23 CPEV23 COMEX 29/09/2023 27/10/2023
Đồng 11/23 CPEX23 COMEX 31/10/2023 28/11/2023
Đồng 12/23 CPEZ23 COMEX 30/11/2023 27/12/2023

[

accordion-item title=”Quặng sắt”]

Hợp đồng Mã hợp đồng  Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Quặng sắt 1/23 FEFF23  SGX 31/01/2023 31/01/2023
Quặng sắt 2/23 FEFG23  SGX 28/02/2023 28/02/2023
Quặng sắt 3/23 FEFH23  SGX 31/02/2023 31/03/2023
Quặng sắt 4/23 FEFJ23  SGX 28/04/2023 28/04/2023
Quặng sắt 5/23 FEFK23  SGX 31/05/2023 31/05/2023
Quặng sắt 6/23 FEFM23  SGX 30/06/2023 30/06/2023
Quặng sắt 7/23 FEFN23  SGX 31/07/2023 31/07/2023
Quặng sắt 8/23 FEFQ23  SGX 31/08/2023 31/08/2023
Quặng sắt 9/23 FEFU23  SGX 29/09/2023 29/09/2023
Quặng sắt 10/3 FEFV23  SGX 31/10/2023 31/10/2023
Quặng sắt 11/23 FEFX23  SGX 30/11/2023 30/10/2023
Quặng sắt 12/23 FEFZ23  SGX
Quặng sắt 12/23 FEFZ23

[/accordion-item]

Ngô

Hợp đồng  Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Ngô 3/23 ZCEH23 CBOT 28/02/2023 14/03/2023
Ngô 5/23 ZCEK23 CBOT 28/04/2023 12/05/2023
Ngô 7/23 ZCEN23 CBOT 30/06/2023 17/04/2023
Ngô 9/23 ZCEU23 CBOT 31/08/2023 14/09/2023
Ngô 12/23 ZCEZ23 CBOT 30/11/2023 14/12/2023


Bạc

Hợp đồng   Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Bạc 1/23 SIEF23 COMEX 30/12/2022 27/01/2023
Bạc 2/23 SIEG23 COMEX 31/01/2023 24/02/2023
Bạc 3/23 SIEH23 COMEX 28/02/2023 29/03/2023
Bạc 5/23 SIEK23 COMEX 28/04/2023 29/05/2023
Bạc 7/23 SIEN23 COMEX 30/06/2023 27/07/2023
Bạc 9/23 SIEU23 COMEX 31/12/2023 27/09/2023
Bạc 12/23 SIEZ23 COMEX 30/11/2023 27/12/2023


Ngô mini

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Ngô Mini 3/23 XCH23 CBOT 02/28/2023 14/03/2023
Ngô Mini 5/23 XCK23 CBOT 28/04/2023 12/05/2023
Ngô Mini 7/23 XCN23 CBOT 30/06/2023 14/07/2023
Ngô Mini 9/23 XCU23 CBOT 31/08/2023 14/09/2023
Ngô Mini 12/23 XCZ23 CBOT 30/11/2023 14/12/2023


Bạch kim

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Bạch kim 1/23 PLEF23 NYMEX 30/12/2022 27/01/2023
Bạch kim 2/23 PLEG23 NYMEX 31/01/2023 24/02/2023
Bạch kim 4/23 PLEJ23 NYMEX 31/03/2023 26/04/2023
Bạch kim 7/23 PLEN23 NYMEX 30/06/2023 27/07/2023
Bạch kim 10/23 PLEV23 NYMEX 29/09/2023 27/10/2023


Khô đậu tương

Hợp đồng  Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Khô Đậu Tương 1/23 ZMEF23 CBOT 30/12/2022 13/01/2023
Khô Đậu Tương 3/23 ZMEH23 CBOT 28/02/2023 14/03/2023
Khô Đậu Tương 5/23 ZMEK23 CBOT 28/04/2023 12/05/2023
Khô Đậu Tương 7/23 ZMEN23 CBOT 30/06/2023 14/07/2023
Khô Đậu Tương 8/23 ZMEQ23 CBOT 31/07/2023 14/08/2023
Khô Đậu Tương 9/23 ZMEU23 CBOT 31/08/2023 14/09/2023
Khô Đậu Tương 10/23 ZMEV23 CBOT 29/09/2023 13/10/2023
Khô Đậu Tương 12/23 ZMEZ23 CBOT 30/11/2023 14/12/2023


Dầu đậu tương

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông  Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu Đậu Tương 1/23 ZLEF23 CBOT 30/12/2022 13/01/2023
Dầu Đậu Tương 3/23 ZLEH23 CBOT 28/02/2023 14/03/2023
Dầu Đậu Tương 5/23 ZLEK23 CBOT 28/04/2023 12/05/2023
Dầu Đậu Tương 7/23 ZLEN23 CBOT 30/06/2023 14/07/2023
Dầu Đậu Tương 8/23 ZLEQ23 CBOT 31/07/2023 14/08/2023
Dầu Đậu Tương 9/23 ZLEU23 CBOT 31/08/2023 14/09/2023
Dầu Đậu Tương 10/23 ZLEV23 CBOT 29/09/2023 13/10/2023
Dầu Đậu Tương 12/23 ZLEZ23 CBOT 30/11/2023 14/12/2023


Dầu cọ

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông  Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu cọ thô 1/23 MPOF23 CBOT 30/12/2022 13/01/2023
Dầu cọ thô 2/23 MPOG23 CBOT 31/01/2023 15/02/2023
Dầu cọ thô 3/23 MPOH23 CBOT 28/02/2023 15/03/2023
Dầu cọ thô 4/23 MPOJ23 CBOT 31/03/2023 14/04/2023
Dầu cọ thô 5/23 MPOK23 CBOT 28/04/2023 15/05/2023
Dầu cọ thô 6/23 MPOM23 CBOT 31/05/2023 15/06/2023
Dầu cọ thô 7/23 MPON23 CBOT 20/06/2023 14/07/2023
Dầu cọ thô 8/23 MPOQ23 CBOT 31/07/2023 15/08/2023
Dầu cọ thô 9/23 MPOU23 CBOT 31/08/2023 15/09/2023
Dầu cọ thô 10/23 MPOV23 CBOT 12/10/2023 13/10/2023
Dầu cọ thô 11/23 MPOX23 CBOT 31/10/2023 15/11/2023

Lúa mì

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Lúa Mỳ 3/23 ZWAH23  CBOT 28/02/2023 14/03/2023
Lúa Mỳ 5/23 ZWAK23  CBOT 28/04/2023 12/05/2023
Lúa Mỳ 7/23 ZWAN23  CBOT 30/06/2023 14/07/2023
Lúa Mỳ 9/23 ZWAU23  CBOT 31/08/2023 14/09/2023
Lúa Mỳ 12/23 ZWAZ23  CBOT 30/11/2023 14/12/2023


Lúa mì kansas

Hợp đồng  Mã hợp đồng  Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Lúa mỳ Kansas 3/23 KWEH23  CBOT 28/02/2023 14/03/2023
Lúa mỳ Kansas 5/23 KWEK23  CBOT 28/04/2023 12/05/2023
Lúa mỳ Kansas 7/23 KWEN23  CBOT 30/06/2023 14/07/2023
Lúa mỳ Kansas 9/23 KWEU23  CBOT 31/08/2023 14/09/2023
Lúa mỳ Kansas 12/23 KWEZ23  CBOT 30/11/2023 14/12/2023


Lúa mì mini

Hợp đồng  Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông  Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Lúa Mỳ Mini 3/23 XWH23  CBOT 28/02/2023 14/03/2023
Lúa Mỳ Mini 5/23 XWK23  CBOT 28/04/2023 12/05/2023
Lúa Mỳ Mini 7/23 XWN23  CBOT 30/06/2023 14/07/2023
Lúa Mỳ Mini 9/23 XWU23  CBOT 31/08/2023 14/09/2023
Lúa Mỳ Mini 12/23 XWZ23  CBOT 30/11/2023 14/12/2023


Đậu tương

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đậu Tương 1/23 ZSEF23 CBOT 30/12/2022 13/01/2023
Đậu Tương 3/23 ZSEH23 CBOT 28/02/2023 14/03/2023
Đậu Tương 5/23 ZSEK23 CBOT 28/04/2023 12/05/2023
Đậu Tương 7/23 ZSEN23 CBOT 30/06/2023 14/07/2023
Đậu Tương 8/23 ZSEQ23 CBOT 31/07/2023 14/08/2023
Đậu Tương 9/23 ZSEU23 CBOT 31/08/2023 14/09/2023
Đậu Tương 11/23 ZSEX23 CBOT 31/10/2023 14/11/2023


Đậu tương mini

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đậu Tương Mini 1/23 XBF23 CBOT 30/12/2022 13/01/2023
Đậu Tương Mini 3/23 XBH23 CBOT 02/28/2023 14/03/2023
Đậu Tương Mini 5/23 XBK23 CBOT 28/04/2023 12/05/2023
Đậu Tương Mini 7/23 XBN23 CBOT 30/06/2023 14/05/2023
Đậu Tương Mini 8/23 XBQ23 CBOT 31/07/2023 14/08/2023
Đậu Tương Mini 9/23 XBU23 CBOT 31/07/2023 14/09/2023
Đậu Tương Mini 11/23 XBX23 CBOT 31/10/2023 14/11/2023

Bản tin hằng ngày


Để biết được nhiều tin tức bổ ích hơn vui lòng liên hệ
CTY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 0932097978