Phân biệt Hàng hóa phái sinh và Chứng khoán

Phân biệt hàng hóa phái sinh và chứng khoán

I. Chứng khoán là gì ?

          Chứng khoán là một bằng chứng xác nhận sự sở hữu hợp pháp của người sở hữu đó với tài sản hoặc phần vốn của công ty hay tổ chức đã phát hành. Chứng khoán có thể là hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hay dữ liệu điện tử.

          Chứng khoán bao gồm các loại như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ … Chứng khoán cũng được coi là một phương tiện hàng hóa trừu tượng có thể thỏa thuận và có thể thay thế được, đại diện cho một giá trị tài chính.

II. Hàng hóa phái sinh là gì ?

          Phái sinh hàng hóa là một công cụ mà giá trị của nó phụ thuộc vào giá trị của một loại hàng hóa khác (được gọi là tài sản cơ sở). Các tài sản cơ sở của phái sinh có thể là cổ phiếu, trái phiếu, tỷ giá hối đoái, lãi suất, đặc điểm tín dụng, chỉ số, hàng hóa và có thể là các công cụ phái sinh khác.

Phái sinh hàng hóa là gì
Sản phẩm hàng hóa phái sinh

          Phân loại phái sinh:

  • Phân loại theo tài sản cơ sở: gồm phái sinh tài chính và phái sinh hàng hóa.
  • Phân loại theo sản phẩm hợp đồng: gồm hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng hoán đổi.
  • Phân loại theo thị trường: gồm phái sinh trên thị trường OTC và trên thị trường niêm yết.

III. Sự khác nhau giữa thị trường hàng hóa phái sinh và thị trường chứng khoán.

So sánh Thị trường chứng khoán Thị trường hàng hóa
Bản chất Chứng khoán là giao dịch mua
bán cổ phần của một công ty
Hàng hóa phái sinh là giao dịch hợp đồng các loại hàng hóa như
cà phê, đường, đậu tương,…
Tính thanh
khoản
(Tính lỏng), Chứng khoán có
tính lỏng cao hơn so với các tài
sản khác, thể hiện qua khả năng mua bán trên thị trường. Trong
đó, cổ phiếu có mức thanh
khoản cao nhất.
Thị trường hàng hóa giao dịch
với thị trường của thế giới vì vậy
tính thanh khoản rất cao.
Tính rủi ro Tính rủi ro cao, giá của cổ phiếu trở về không nếu công ty phá sản. Tính rủi ro thấp vì hàng hóa có điểm hòa vốn (vô hình chung có
thể biết được giá thấp nhất của
loại hàng hóa đó). Tuân theo quy
luật cung cầu.
Tính sinh
lời
Biến động thấp, tối đa 10%/ngày
(theo HNX)
Biến động cao và phụ thuộc vào
từng loại hàng hóa
Mức ký
quỹ
Mức ký quỹ thấp đối với chứng khoán Việt Nam, tỷ lệ 1:1 Mức ký quỹ cao, tỷ lệ 1:10 – 1:30
Cách thức mua bán Mua bán 1 chiều, chỉ có thị trường xu hướng tăng mới có lợi nhuận. Mua bán 2 chiều, thị trường biến
động theo xu hướng tăng hoặc
theo xu hướng giảm vẫn có lợi
nhuận.
Thời gian
chờ
Có thời gian chờ T+3, sau khi mua cổ phiếu 3 ngày sau cổ phiểu về
tài khoản mới có thể quyết định
bán được.
Có thời gian chở T+0, có thể mua
hoặc bán ngay lập tức.
Quản lý tài
khoản khách hàng
Qua công ty chứng khoán lên sở
chứng khoán.
Qua công ty hàng hóa lên sở hàng
hóa.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978