DANH MỤC ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA GIAO DỊCH TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ/ MXV ngày …… tháng …….. năm 2019)

I. Nguyên tắc đặt tên mã hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa

Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa giao dịch tại MXV sẽ được đặt mã hợp đồng theo nguyên tắc sau:

Mã hợp đồng = Mã hàng hóa + Mã tháng đáo hạn + Mã năm đáo hạn

Trong đó:

  • Mã hàng hóa: được quy định trong đặc tả hợp đồng hàng hóa tương ứng
  • Mã tháng được quy định như sau:
Tháng 01: FTháng 02: GTháng 03: H
Tháng 04: JTháng 05: KTháng 06: M
Tháng 07: NTháng 08: QTháng 09: U
Tháng 10: VTháng 11: XTháng 12: Z
  • Mã năm đáo hạn được quy định là hai số cuối của năm. Ví dụ: Mã hợp đồng Ngô CBOT đáo hạn tháng 9 năm 2018: mã hàng hóa “ZCE” + mã tháng “U” + mã năm “18” = ZCEU18

II. Danh mục đặc tả hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa

1. Ngô CBOT

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là ngo.jpg

2. Ngô mini CBOT

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là ngo-mini.jpg

3. Đậu tương CBOT

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là dau-tuong.jpg

4. Đậu tương mini CBOT

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là dau-tuong-mini.jpg

5. Dầu đậu tương CBOT

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là dau-dau-tuong.jpg

6. Khô đậu tương

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là kho-dau-tuong.jpg

7. Lúa mỳ CBOT

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là lua-my.jpg

8. Lúa mỳ mini CBOT

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là lua-my-mini.jpg

9.  Cà phê Robusta ICE EU

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là ca-phe-rubusta.jpg

10.  Cà phê Arabica ICE US

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là ca-phe-arabica.jpg

11. Cacao ICE US

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là ca-cao.jpg

12. Đường 11 ICE US

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là duong.jpg

13. Bông sợi ICE US

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là bong-soi.jpg

14. Cao su RSS3 TOCOM

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là cao-su-rss3.jpg

15. Cao su TSR 20 SICOM

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là cao-su-tsr.jpg

16. Bạch kim NYMEX

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là bach-kim.jpg

17. Bạc COMEX

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là bac.jpg

18. Đồng COMEX

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là dong.jpg
Viết chú thích…

19. Quặng sắt 62% Fe – SGX

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là quang-sat.jpg