Tại sao nên đầu tư Hàng Hóa Phái Sinh?

Lợi thế của việc đầu tư vào thị trường hàng hóa?

Nhiều nhà đầu tư coi kinh doanh hàng hóa là rủi ro. Sự phức tạp và biến động của thị trường hàng hóa ngăn cản mọi người đầu tư vào đây. Nhưng một khoản đầu tư hàng hóa được lên kế hoạch tốt có thể có lợi cho danh mục đầu tư. Bất kỳ một nhà đầu tư nào thì một quy tắc bất di bất dịch là “không bỏ tất cả trứng vào cùng một rổ”. Và nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư của nhà đầu tư là luôn có. Và một kênh đầu tư mới tại Việt Nam là hàng hóa phái sinh xuất hiện giúp nhà đầu tư có thêm sự lựa chọn.

商品デリバティブは、投資家が株式、通貨、商品などの資産の価格変動に賭けることを可能にする金融商品です。しかし、オンラインギャンブルの台頭により、商品デリバティブはカジノの世界で新しいアプリケーションを見つけました。 リアルマネーのオンラインカジノは、プレイヤーに自宅の快適さからギャンブルをする機会を提供すると同時に、大金を獲得する機会を提供します。これらのカジノは商品デリバティブと同様の原則に基づいて運営されており、プレイヤーはさまざまなゲームに賭けをし、有利な結果を期待しています。 しかし、従来のギャンブルとは異なり、リアルマネーカジノは、より幅広いゲームとより速い支払いを提供します。テクノロジーの進歩と安全な支払い方法により、ギャンブラーはリアルマネーでプレイし、デスクトップやモバイルデバイスから物理的なカジノのスリルを体験できるようになりました。 さらに、オンラインカジノは、プレーヤーがボーナスやジャックポットを獲得する機会も提供しているため、手っ取り早い現金を手に入れたい人にとって魅力的な選択肢です。適切な調査と責任あるギャンブル慣行により、リアルマネーのオンラインカジノは、ギャンブラーにとって楽しく、潜在的に収益性の高いエンターテイメント形式になる可能性があります。

So sánh với các kênh đầu tư khác

HẠNG MỤC HÀNG HÓA FOREX BẤT ĐỘNG SẢN CHỨNG KHOÁN
PHÁP LÝ Được Bộ Công
Thương cấp phép
hoạt động theo
thông tư 51
Không được
Pháp luật công
nhận và bảo vệ.
Pháp lý dựa vào
giấy tờ đất.
Được nhà nước
cho phép và
khuyến khích
phát triển huy
động vốn cho
doanh nghiệp.
ĐÒN BẨY 1:1–1:20 (Tùy
theo nhu cầu sử
dụng của KH)
1:1–1:500 (Tuy
theo nhu cầu sử
dụng của KH)
1:0.7 1:1
LÃ VAY Không Có lãi qua đêm Lãi vay theo ngân
hàng.
Tính theo ngày
vay
GIAO DỊCH 2 chiều. Mua và
bán khống. Thị
trường giảm
điểm vẫn có lãi.
2 chiều. Mua và
bán khống. Thị
trường giảm
điểm vẫn có lãi.
2 chiều Mua và
bán
1 chiều, mua cổ
phiếu và thị
trường tăng mới
có lãi.
MỨC ĐỘ AN
TOÀN
Cao, do hàng hóa
có giá trị giá
thành sản xuất
Thấp, do tỷ lệ đòn
bẩy cao và không được pháp luật
bảo vệ.
Cao Trung bình, công tycó thể phá sản,
không biết giá trị
thực của công ty
là bao nhiêu
TIME T+ 0 T+ 0 Lâu T+ 3

Các giao dịch là hợp pháp và được pháp luật bảo vệ

Tại Việt Nam, Bộ Công thương đã thành lập Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam để đảm bảo cho việc giao dịch của bất kỳ nhà đầu tư nào tại Việt Nam là hợp pháp và được pháp luật bảo vệ.

  • Về bản chất, sản phầm phái sinh là công cụ được sinh ra để phòng ngừa rủi ro cho sự biến động giá thị trường của sản phẩm.
  • Có thể sử dụng đòn bẩy dễ dàng trong giao dịch hàng hóa phái sinh
  • Khả năng thanh khoản của sản phẩm cao:

Số lượng hợp đồng tương lai được giao dịch mỗi ngày trên thế giới là rất lớn và rất nhiều người tham gia. Việc giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam thực ra là giao dịch với các sàn trên thế giới vd như : CBOT, LIFFE,… Do đó mà khả năng thanh khoản của nhà đầu tư là rất lớn.

  • Có thể kiếm được khoản lợi nhuận lớn, dù xu hướng thị trường là như thế nào?

Các hợp đồng giao dịch thường lớn, dao động thấp nhất là 5 triệu tiền ký quỹ là có thể giao dịch và bạn hoàn toàn có thể kiếm lời dù xu thế thị trường đang lên hay xuống. Bằng việc thị trường phái sinh cho phép bán khống, giúp nhà đầu tư kiếm lời thuận lợi hơn.

Thị trường giao dịch hiệu quả và công bằng

Nếu như thị trường chứng khoán Việt Nam không được xem là thuận lợi, bởi tình trạng lái giá, hay việc thông tin thiếu minh bạch, lừa đảo. Đặc biệt là các báo cáo tài chính không thực sự trung thực và hợp lý. Tại thị trường hàng hóa phái sinh, việc giao dịch với thế giới là một lợi thế. Thông tin minh bạch, rõ ràng và việc lái giá gian lận là khó khan. Có một đặc điểm là sản phẩm này thường có xu hướng phục hồi giá khi giảm giá.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978